Website Banner
   
 
โบชัวร์ 1/3 A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 9.9 x 21 cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
3,000 1.20 3,600 1.24 3,700 1.27 3,800 500
6,000 0.70 4,200 0.74 4,400 0.77 4,600 500
12,000 0.47 5,600 0.50 6,000 0.54 6,400 500
18,000 0.37 6,600 0.40 7,200 0.44 7,800 500
30,000 0.31 9,300 0.35 10,300 0.38 11,300 500
36,000 0.29 10,600 0.32 11,200 0.35 12,400 500
45,000 0.29 12,450 0.30 13,200 0.32 13,950 500
60,000 0.26 15,500 0.28 16,500 0.30 17,500 500
 
     
 
โบชัวร์ 1/3 A4 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 9.9 x 21 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
3,000 1.37 4,100 1.45 4,350 1.54 4,600 1,000
6,000 0.77 4,600 0.80 4,800 0.84 5,000 1,000
12,000 0.49 5,800 0.53 6,400 0.59 7,000 1,000
18,000 0.40 7,200 0.44 7,800 0.47 8,400 1,000
30,000 0.35 10,300 0.38 11,300 0.41 12,300 1,000
36,000 033 11,800 0.36 13,000 0.40 14,200 1,000
45,000 0.32 13,950 0.35 15,400 0.38 16,950 1,000
60,000 0.30 17,500 0.33 19,500 0.36 21,500 1,000
 
     
 
โบชัวร์ A3 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 29.7 x 42 cm. พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
500 9.70 4,850 9.80 4,900 10.20 5,100 1,500
1,000 4.90 4,900 5.05 5,500 5.20 5,200 1,500
2,000 3.20 6,400 3.45 6,900 3.70 7,400 1,500
4,000 2.10 8,400 2.25 9,000 2.40 9,600 1,500
6,000 1.80 10,800 1.90 11,400 2.10 12,600 1,500
10,000 1.50 15,000 1.55 15,500 1.65 16,500 1,500
12,000 1.45 17,400 1.50 18,000 1.55 18,600 1,500
15,000 1.35 20,250 1.40 21,000 1.45 21,750 1,500
20,000 1.25 25,000 1.30 26,000 1.35 27,000 1,500
 
     
 
โบชัวร์ A3 กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 29.7 x 42 cm. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
จำนวน 105 แกรม คิดเป็นเงิน 130 แกรม คิดเป็นเงิน 160 แกรม คิดเป็นเงิน ค่าทำ
อาร์ตเวิร์ค
ค่าพับ
500 10.60 5,300 10.90 5,450 11.20 5,600 25,000 300
1,000 5.40 5,400 5.60 5,600 5.80 5,800 25,000 300
2,000 3.40 6,480 3.70 7,400 4.00 8,000 25,000 400
4,000 2.30 9,200 2.50 10,000 2.70 10,800 25,000 500
6,000 1.90 11,400 2.00 12,000 2.20 13,200 25,000 600
10,000 1.60 16,000 1.65 16,500 1.70 17,000 25,000 1,000
12,000 1.50 18,000 1.55 18,600 1.60 19,200 25,000 1,200
15,000 1.40 21,000 1.45 21,750 1.50 22,500 25,000 1,500
20,000 1.30 26,000 1.35 27,000 1.40 28,000 25,000 2,000
 
     
  *** ถ้ามีไฟล์งานอยู่แล้วไม่เสียค่าอาร์ตเวิร์ค และราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า ***  
     
 
  1 2  
 
     
Current Pageid = 26